Košík Kusov: 0 Cena: 0 €

Dodanie tovaru a platba

Stručné info pre normálnych ľudí :

Po objednaní tovaru Vám oznámime prijatie objednávky a  čas dodania tovaru .

Pokiaľ sa jedná o špecifický tovar, zvyčajne kontaktujeme objednávateľa pre vysvetlenie objednávky, prípadne sa uistíme, že Kupujúci skutočne objednal, čo chcel objednať a zrekapitulujeme spôsob a cenu doručenia . 

Ak objednávate tovar, ktorý plánujete darovať - upozornite nás na túto skutočnost, aby sme predišli nepríjemnostiam pri neskoršom dodaní.

Paušálne ja v objednávkom formulári nastavená cena 5,- Euro za doručenie tovaru .

Je možné dohodnúť doručenie kuriérom Slovenskej pošty, cena za doručenie obvykle 10,- Euro .

Vždy kontaktujeme Kupujúceho, pokiaľ by cena za doručenie prekročila 5,- Euro

*

Pri reklamácii je Kupujúci povinný oboznámiť predávajúceho s rozsahom závady a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane záručného listu a faktúry predávajúcemu .  Súčasťou reklamovaného tovaru musí byť aj formulár  - podrobný popis závady .                                                                                     Na akumulátory (baterky) je záručná doba 6 mesiacov .

***

 

Informácie pre kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ .

pred uzavretím zmluvy na diaľku podľa ustanovenia § 3 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

            Tieto Informácie tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

 

 

Článok I.

Všeobecné informácie

pre nakupovanie rc modelov, náhradných dielov a ostatného modelárskeho tovaru  prostredníctvom internetu na stránkach webového sídla www.rcmodel.sk pre               osoby, ktoré sú spotrebiteľmi.

 

 1. Tieto informácie tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť rcmodel.sk s.r.o., Brezová 195/27 953 05 Čierne Kľačany,  IČO: 47 535 873, DIČ: 2023949631, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, číslo živnostenského registra: 430-44473, tel. office: +421 918 183 668, , e-mail kontakt na technické informácie svec@rcmodel.sk. (ďalej len Predávajúci) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru ponúkaného na stránkach webového sídla Predávajúceho www.rcmodel.sk. Adresa sídla Predávajúceho nie je miestom výdaja objednaného tovaru. Po predchádzajúcej dohode môže prísť Kupujúci po tovar na adresu sídla , prípadne bude Kupujúcemu tovar doručený po predchádzajúcej dohode , tovar je však štandardne posielaný prostredníctvom Slovenskej Pošty na dobierku . Orgánom dozoru je Slovenská Obchodná Inšpekcia pre Nitriansky kraj
  PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1  
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č.: 037/7720 001
             037/7720 034
  fax č.: 037/ 7720 024

 

Všetky údaje uvedené v tomto bode o Predávajúcom a ostatné identifikačné údaje sú uvedené na stránkach webového sídla Predávajúceho pod označením kontakty. Informácie pre kupujúceho, spotrebiteľa potrebné na zakúpenie tovaru prostredníctvom webového sídla Predávajúceho sú v slovenskom jazyku.

 

1.2.          Predajca zabezpečuje predaj značkovej modelárskej techniky techniky podľa aktuálneho výberu na stránkach webového sídla. V prípade, že pri zobrazenom tovare nie je uvedená predajná cena, znamená to, že tam uvedený tovar nie je v ponuke. Aktuálne informácie o dostupnosti tovaru môže kupujúci stránok webového sídla získať na e-mailovej adrese: svec@rcmodel.sk.

 

1.3.          Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá objednáva v internetovom obchode www.rcmodel.sk. tovar alebo službu a uzavrie s Predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

1.4.          Spotrebiteľom je fyzická osoba, kupujúci, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa ( zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

 

1.5.          Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu zároveň potvrdzuje, že sa s týmito informáciami na stránkach webového sídla Predávajúceho www.rcmodel.sk, ako spotrebiteľ riadne oboznámil, vzal ich na vedomie a s týmto vedomím objednávku Predávajúcemu na objednanie ponúkaného tovaru odosiela.

 

Článok II.

Objednávka tovaru

 

2.1.          Objednávka tovaru kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávku je kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu. Za oznámenie záväzného potvrdenia objednávky sa považuje také, ktoré bolo Predávajúcim urobené prostredníctvom svojho webového sídla, alebo elektronickej pošty. Doručenie objednávky potvrdí Predávajúci kupujúcemu zaslaním potvrdenia Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky. Predávajúci oznámi kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky, spravidla po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Predávajúcim záväzne potvrdená objednávka a oznámenie takéhoto potvrdenia je záväzné pre obe zmluvné strany, ak sa nedohodnú inak. Za podstatné podmienky kúpnej zmluvy budú zmluvné strany považovať najmä no nie výlučne presnú špecifikáciu tovaru, počet kusov, cenu za tovar, výšku nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu a spôsob a termín dodania tovaru.

 

2.2.          Podmienkou účinnosti objednávky, ktorá je spôsobilým návrhom na uzavretie zmluvy je pravdivé a úplné uvedenie požadovaných údajov, a to: meno a priezvisko kupujúceho, fakturačná a dodacia adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom sú mu od kupujúceho doručené.

 

2.3.          Záväzné potvrdenie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, údaje o cene tovaru alebo iných službách a výške nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a lehote dodania tovaru, prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje dohodnuté medzi Predávajúcim a kupujúcim.

 

2.4.          Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach webového sídla Predávajúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O odmietnutí objednávky Predávajúci informuje kupujúceho najmä, no nie výlučne, využitím elektronickej pošty.

 

2.5.          Objednávka urobená kupujúcim v zmysle týchto informácií je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu.

 

2.6.          Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyhlasuje, že mal možnosť sa s informáciami tu uvedenými oboznámiť ešte pred odoslaním objednávky a uzavretím zmluvy.

 

Článok III.

Podmienky dodania a prevzatia tovaru

 

3.1.          Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznom potvrdení objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať jeho riadnym označením v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote na dohodnutom mieste spôsobom dohodnutým s Predávajúcim.

 

3.2.          Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar objednaný kupujúcim do 5 pracovných dní od oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V prípade platenia kúpnej ceny podľa bodu 4.5. tejto informácie začína lehota na dodanie plynúť pripísaním kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania tovaru je orientačný. Predávajúci v prípade dostupnosti tovaru zabezpečí odoslanie tovaru na dopravu bezodkladne po záväznom potvrdení objednávky. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť ak kupujúci nezaplatí cenu v čas.

 

3.3.          V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti akoukoľvek formou (e-mailovou správou alebo telefonicky). Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na inej lehote dodania tovaru. dodania tovaru.

 

3.4.          Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o dodaní a odovzdaní tovaru. Ak má Predávajúci tovar odoslať na miesto plnenia alebo určenia, platí, že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu, pokiaľ nebude medzi Predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak.

 

3.5.          Kupujúci je povinný pri prevzatí obal a tovar skontrolovať. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, kupujúci k takejto reklamácii priloží aj fotodokumentáciu, v ktorej bude zachytený rozsah poškodenia tovaru a zašle elektronickou poštou alebo poštou spolu s písomným záznamom bezodkladne Predávajúcemu.

 

3.6.          Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky v rámci Slovenskej republiky.

3.6.1.     Doručovanie tovaru  prostredníctvom Slovenskej pošty, za zásielku je určený paušálny poplatok 5,- Euro, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak .

3.6.2.     Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia pri platbe kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu dohodnú Predávajúci s Kupujúcim osobitne.

3.6.3.     Doručovanie tovaru v deň pracovného pokoja.

3.6.4.     Na výslovné vyžiadanie kupujúceho môže Predávajúci zabezpečiť odber tovaru aj v sobotu v sídle obchodnej spoločnosti.                                                                                                                                                                        

3.6.5.  Osobný odber tovaru.

3.6.6.  Kupujúci si môže po dohode s Predávajúcim prevziať objednaný tovar osobne alebo prostredníctvom ním písomne splnomocnenej osoby v sídle spoločnosti. Kupujúci môže zaplatiť celkovú kúpnu cenu pri osobnom odbere podľa predchádzajúcej vety tohto bodu len v hotovosti, nie platobnou kartou.

3.6.7.  Ak nie je trvanie alebo koniec odbernej lehoty určený je odberná lehota 5 kalendárnych dní odo dňa, keď Predávajúci odoslal kupujúcemu informačný e-mail o dodaní tovaru do distribučného skladu, ak sa nedohodne Predávajúci a kupujúci inak. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v odbernej lehote je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si objednaný tovar v dňoch a čase uvedených na stránkach webového sídla Predávajúceho alebo v dňoch a čase uvedených v oznámení Predávajúceho zaslaného kupujúcemu e-mailom, ak sa nedohodnú inak.

3.6.8.  Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky do Českej republiky.

3.6.9.  Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou dobierky, len pre tovar v hodnote do 1 000 €:

-        Zásielky 1 -5 kg.- 14 €,

-        Zásielky 5,1 - 10 kg.- 17 €,

-        Zásielky 10,1 – 15 kg.-.19 €,

-        Zásielky 15,1 – 20 kg.-.22 €,

-        Zásielky 20,1 – 30 kg.- 30 €

(ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).

3.6.10.  Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia pri zaplatení kúpnej ceny formou

bezhotovostného prevodu:

-        Zásielky 1 -5 kg.- 14 €,

-        Zásielky 5,1 - 10 kg.- 17 €,

-        Zásielky 10,1 – 15 kg.-.19 €,

-        Zásielky 15,1 – 20 kg.-.22 €,

-        Zásielky 20,1 – 30 kg.- 30 €

(ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).

Článok IV.

Kúpna cena a spôsob zaplatenia kúpnej ceny

 

4.1.          Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu vo výške a za podmienok uvedených v ponuke jednotlivých ponúkaných tovarov a v článku III tejto informácie. Celkovú kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tvorí cena tovaru uvedená v ponukovom liste pri každom jednotlivom tovare uvedená na stránkach webového sídla www.rcmodel.sk a cena za náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru kupujúcemu, uvedená v jednotlivých článkoch tejto informácie. Celková kúpna cena sa vypočíta, ako súčet všetkých položiek uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu. Pri objednávkach kupujúceho je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru uvedené v článku III. nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne, pričom tvoria celkovú cenu tovaru.

 

4.2.          Celkovú kúpnu cenu a spôsob jej zaplatenia uvedie Predávajúci v potvrdení objednávky zaslanej kupujúcim, v súlade s pravidlami určenia celkovej ceny objednaného tovaru podľa bodu 4.1..

 

4.3.          Celkovú kúpnu cenu zaplatí Kupujúci ním zvolenou formou v objednávke tovaru a potvrdenú Predávajúcim v záväznom potvrdení objednávky. Celkovú kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť formou hotovostnej platby v distribučnom sklade Predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený vo faktúre. V prípade platby pri osobnom odbere tovaru v distribučnom sklade Predávajúceho alebo na dobierku je celková kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru formou umožňujúcou jej zaplatenie Predávajúcim alebo dopravcom ak nie je v týchto informáciách uvedené inak.

 

4.4.          Ceny v ponukovom liste webovej stránky www.rcmodel.sk sú uvedené v mene Euro, vrátane zákonom stanovenej výšky dane z pridanej hodnoty. Cena nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie objednaného tovaru sú uvedené v článku III. Nákup za zvýhodnené, akciové ceny ponúkaných tovarov je zreteľne označený na stránkach webového sídla www.rcmodel.sk, pričom platnosť zvýhodnenej ceny tovarov trvá do vypredania jeho zásob alebo počas trvania tam uvedenej doby.

 

4.5.          Pri platení celkovej kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu zaplatí kupujúci celkovú kúpnu cenu na účet Predávajúceho označený vo faktúre, ktorú Predávajúci zašle elektronickou poštou Kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky. Originál faktúry zašle Predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom. Predávajúci v takomto prípade odovzdá na prepravu a doručenie objednaný tovar najneskôr v nasledujúci pracovný deň po tom, ako bola celková kúpna cena zaplatená kupujúcim podľa vystavenej faktúry, pripísaná na ním označený účet. V prípade, že kupujúci nezaplatí Predávajúcemu za objednaný tovar podľa tohto bodu najneskôr do 10 kalendárnych dní, má právo Predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

4.6.          V prípade, že si kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, Predávajúci má nárok na náhradu z tohto vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov, ktoré Predávajúci preukázateľne vynaložil na doručenie objednaného tovaru, najmä no nie výlučne náklady na dopravu v plnej výške + zmluvnú pokutu vo výške 30 €.

 

4.7.          Pri platení celkovej kúpnej ceny za objednaný tovar dodaný formou dobierky alebo poštou, zaplatí Kupujúci celkovú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru doručovateľovi tovaru.

 

 

Článok V.

Zodpovednosť za vady tovaru

 

5.1.          Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady veci, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na tovar dodaný Predávajúcim je 24 mesiacov, ak je na tovare alebo obale alebo návode k nemu vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pre uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

 

5.2.          Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ktorá je potrebná na užívanie objednaného tovaru ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným opotrebením a dobou používania. Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú akosť ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia jej užívania, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti už len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie.

 

5.3.          Kupujúci prejavom záujmu o kúpu tovaru s batériou, zároveň prejavuje vôľu smerujúcu k začatiu užívania batérie spolu so zariadením dňom ich prevzatia. Prejav záujmu kupujúceho o dodávanú batériu s vlastnosťami uvedenými v návode sa v zmysle ust. § 496 ods. 1 Občianskeho zákonníka považuje za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti predávanej batérie.

 

5.4.          Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať ako vada vzniknutá v záručnej dobe.

 

Článok VI.

Reklamácia vád tovaru

 

6.1.          Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku, tovaru alebo služby. Vady dodaného tovaru musí kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia objednaného tovaru.

 

6.2.          Kupujúci má právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Právo na náhradu nevyhnutných nákladov podľa predchádzajúcej vety tohto bodu môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady Predávajúcemu oznámi v lehote podľa bodu 6.1.

 

6.3.          Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom tejto informácie oboznámený, so spôsobom a postupom uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov. kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust § 18 zákona č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

6.4.          Predávajúci za účelom umožnenia uplatnenia práv kupujúceho z vád dodaného tovaru ustanovuje nasledovný postup uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov („Reklamačný poriadok“):

 

6.4.1.     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

6.4.2.     Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu dodaného tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

6.4.3.     Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

6.4.4.     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

6.4.5.     Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u Predávajúceho alebo u inej určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi Predávajúcemu na vybavenie. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak na základe informácie Predávajúceho existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na odstránenie vady tovaru u tejto osoby. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu Predávajúci.

 

6.4.6       Pokiaľ je na uplatnenie reklamácie určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je Predávajúci povinný prijať reklamáciu a následne vadný tovar postúpi autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

 

6.4.7.     Ak kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

6.4.8.     Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6.4.9.     Vybavením reklamácie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je ukončenie reklamačného konania:

-          odovzdaním opraveného tovaru,

-          výmenou tovaru,

-          vrátením kúpnej ceny tovaru,

-          vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru a

-          písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.4.9.   Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

 

6.4.10. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

6.4.11. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

6.4.12. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

 

6.4.13. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

6.4.14. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

6.4.15. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

 

6.4.16. Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenie reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť fotodokumentáciu vady a zaslať ju spolu s reklamáciou vady Predávajúcemu. Predávajúci alebo určená osoba, má právo a povinnosť posúdiť vady aj na základe fotodokumentácie.

 

6.4.17. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu určenú Predávajúcim, ak sa nedohodnú inak. V prípade doručovania tovaru na určené miesto kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

 

6.4.18. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

6.4.19. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

 

6.4.20. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu dodaného tovaru, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je povinný kupujúci uplatniť u Predávajúceho bezodkladne po zistení vady. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

 

6.4.21. Pri doručení kuriérom musí Kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia (jedná sa o prípad. Keď je zjavne poškodený obal zásielky).

 

6.4.22. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Funkčnosť a kompletnosť dodávaného tovaru dodávky kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu.

 

6.4.23. Pokiaľ bude pri oprave výrobku v rámci reklamácie zistená skutočnosť, že vada tovaru vznikla zjavným zavinením kupujúceho spôsobeného jeho používaním v rozpore s jeho účelom, alebo sa vada tovaru popisovaná kupujúcim na tovare neprejaví, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s vyskúšaním tovaru a s jeho manipuláciou. V prípade ,že autorizovaný servis neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, bude všetky náklady spojené s vybavením reklamácie na základe vystavenej faktúry hradiť kupujúci, a tovar bude kupujúcemu vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu. Ustanovenia osobitného predpisu o náhrade nákladov v prípade neuznania reklamácie tým zostávajú nedotknuté.

 

6.4.24. Kupujúci pri reklamácii tovaru vyplní reklamačný formulár, ktorý je uvedený na stránke webového sídla Predajcu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu. Reklamačné konanie, ktorého predmetom je uplatnenie zodpovednosti Predávajúceho z vád tovaru, ktorý je pevne zabudovaný a nedá sa objektívne doručiť predávajúcemu sa začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a vykonaním obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni, za prítomnosti osoby poverenej na vybavovanie reklamácií. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Kupujúci reklamačný formulár spolu s objednaným tovarom zašle bezodkladne Predávajúcemu V opačnom prípade nebude reklamácia vybavovaná až do doby, kedy tak kupujúci urobí.

 

6.4.25 Neoprávnená reklamácia

Pokiaľ bude pri oprave výrobku zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv, alebo sa závada výrobku popisovaná zákazníkom, na výrobku neprejaví, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s testovaním výrobku a s jeho manipuláciou. V prípade ,že autorizovaný servis neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie vyfakturované zákazníkovi, a tovar mu bude vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu.

 

Postup reklamácie
 

Pri reklamácii je kupujúci povinný oboznámiť predávajúceho s rozsahom závady a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane  záručného listu alebo faktúry predávajúcemu .

SPOLU S DORUČENÝM TOVAROM JE KUPUJÚCI POVINNÝ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ PREDÁVAJÚCEMU

REKLAMAČNÝ FORMULÁR.  

Reklamačný formulár musí obsahovať :

Meno / názov spoločnosti : *
Ulica : *
Mesto : *
PSČ : *
e- mail : *
Kontaktná osoba : *
telefón : *
Číslo faktúry/ dokladu : *
Č. účtu (pre prípad vrátenia peňazí) : *
Typ reklamovaného tovaru : *
Výr. číslo (pokiaľ je na výrobku) :
Dátum predaja : *

 

Ďalej Kupujúci uvedie podrobný popis závady .

 

V opačnom prípade nebude reklamácia riešená až do doby kedy tak kupjúci učiní.

 

Reklamovaný tovar je možné poslať doporučenou poštou alebo kuriérom, prípadne tovar doručiť osobne. Tovar na dobierku nepreberáme. Odporúčame vám tovar poistiť. Predávajúci, resp. servisné stredisko informujú po ukončení reklamačného konania kupujúceho telefonicky, resp. písomne (e-mail, fax, listová zásielka...) o spôsobe vybavenia reklamácie a zároveň ho vyzvú k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. mu tovar spolu s reklamačným protokolom priamo doručia formou doporučenej zásielky. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie môže nás kontaktovať písomnou formou prostredníctvom Slovenskej pošty.

 
Upozornenie: v prípade nákupu tovaru na ďalší predaj je potrebné nás o tejto skutočnosti informovať, pretože záručné listy nebudú potvrdzované nami - bude ich potvrdzovať predávajúci. V takomto prípade neplatí nasledovné:
a) záruka možnosti vrátenia tovaru
b) záruka vrátenia peňazí
c) záruka výmeny tovaru.
Tieto služby sú podľa občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj konečnému spotrebiteľovi.

 

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy- storno objednávky (nevzťahuje sa na priamy nákup v jednotlivých prevádzkach spoločnosti)

7.1.          V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s  uvedením tovaru do pôvodného stavu. 

Kúpna cena bude Kupujúcemu po skontrolovaní tovaru, vrátená najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, bezhotovostným prevodom na bankový účet určený Kupujúcim, pokiaľ sa spolu s Predávajúcim nedohodnú inak.

 

7.2.          Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

7.3.          Ak Predávajúci poskytol kupujúcemu informácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o možnosti odstúpenia od zmluvy (§ 3 ods. 1 písm. h) citovaného zákona) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

 

7.4.          Ak Predávajúci neposkytol kupujúcemu informácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o možnosti odstúpenia od zmluvy (§ 3 ods. 1 písm. h) citovaného zákona) ani v dodatočnej lehote podľa bodu 7.2., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 7.2..

 

7.5.          Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu a

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

7.6.          Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

7.7.          Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý je prílohou záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a je tiež uverejnený na webovom sídle Predávajúceho.

 

7.8.          Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 7.1..

 

7.9.          Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu Predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 102/2014 Z. z. alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu (§ 34 zákona 324/2011 Z. z.) oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety tohto bodu.

 

7.10.       Ak Predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby kupujúci odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči.

 

7.11.       Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v zákona č. 102/2014 Z. z. (§ 9 ods. 3 a § 10 ods. 3) a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

 

7.12.       Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z.

 

7.13.       Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré vykonal kupujúci rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

7.14.       Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol tovar dodaný kupujúcemu domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

7.15.       Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

7.16.       Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil informačnú povinnosť o tom, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci je povinný poslať tovar
 - v pôvodnom nepoškodenom obale
 - nepouživaný
 - nepoškodený
 - kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, dokladu o kúpe, atď)


Finančné prostriedky za vrátený tovar budú Kupujúcemu pri dodržaní týchhto podmienok, vrátené v zákonnej lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

 

Článok VIII.

Záverečné informácie

 

8.1.      Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať a od zmluvy odstúpiť.

 

8.2.      Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s obsahom týchto informácií článok I. až článok VIII. uvedenými na stránkach webového sídla Predávajúceho, vrátane reklamačného poriadku a tieto informácie berie na vedomie a v tomto vedomí chce objednaný tovar od Predávajúceho kúpiť a zaplatiť celkovú cenu podľa týchto informácií.

 

8.3.      Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo škody a straty vzniknuté iným spôsobom.

 

8.4.      Tieto informácie boli spracované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav záväzkových vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak sa niektoré z ustanovení týchto informácií ukáže v rozpore so zákonom, platí príslušné ustanovenie zákona a právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim z konkrétnej kúpnej zmluvy sa budú spravovať ustanoveniami zákona.

 

8.5.     Na právne vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim a neupravené kúpnou zmluvou alebo v týchto informáciách sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z. a Občianskeho zákonníka.

 

8.6.      Predávajúci a kupujúci v plnej miere uznávajú všetky prostriedky diaľkovej komunikácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z., a to počas celej doby trvania vzájomných práv a povinností z uzavretej kúpnej zmluvy.

 

8.7.      Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzatvorenie zmluvy nie sú číslami so zvýšenou tarifou.

 

8.8. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.

 

Všetky ceny sú uvedené s DPH - nie sme plátcami DPH.